Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

Het plaatsen van een bestelling door de klant geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op al onze prestaties en die elke andere voorwaarde uitsluiten. 

Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken middels uitdrukkelijke en schriftelijke bepalingen. 

De klant ziet uiteraard af van zijn eigen aankoop- of verkoopvoorwaarden. 

Onze offertes worden opgemaakt zonder verbintenis van onze kant en kunnen dus op elk moment worden gewijzigd, zolang de bestelling van de klant niet uitdrukkelijk door ons werd aanvaard. 

Elke bestelbon die door de klant wordt ondertekend, houdt voor die laatste een onherroepelijke verbintenis in. 

Een annulering van deze bestelling door de klant is enkel mogelijk middels onze schriftelijke goedkeuring. 

De overeenkomst is pas daadwerkelijk afgesloten zodra wij de aanvaarding van de bestelling schriftelijk hebben bevestigd of zodra wij gestart zijn met de uitvoering van de bestelling. 

Onderhavige algemene voorwaarden blijven van toepassing, zelfs indien op een later tijdstip wijzigingen worden aangebracht aan de bestelling. 

De informatie, tekeningen, reproducties, stalen of andere elementen van dezelfde aard die wij overmaken, blijven onze exclusieve eigendom en zijn op geen enkele manier bindend voor ons: de originele exemplaren moeten ons op eerste verzoek worden terugbezorgd. 

2. Prijzen 

Tenzij uitdrukkelijk door ons anders wordt bepaald, worden al onze prijzen excl. btw vermeld, met inbegrip van verpakking, op voorwaarde dat geen speciale verpakking wordt gevraagd. 

De overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten op basis van onze prijzen die op de dag van verzending van toepassing zijn. 

Voor ingevoerde artikelen behouden we ons het recht voor om wisselkoersverschillen door te rekenen. 

3. Levering 

Elk transport dat op uitdrukkelijk verzoek van de klant wordt uitgevoerd, gebeurt exclusief voor zijn rekening en op zijn risico. 

We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot het transport. 

Wij bepalen welk transportmiddel wordt gebruikt. 

4. Termijnen 

De levering wordt als uitgevoerd beschouwd op de dag van verzending.

De in onze offertes vermelde termijnen worden enkel ter informatie vermeld en houden voor ons geen enkele verbintenis in.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een laattijdige levering en er kan evenmin aanspraak worden gemaakt op de toekenning van een schadevergoeding: het overschrijden van de in onze offerte vermelde leveringstermijn zal de klant meer bepaald nooit het recht geven om de betaalvoorwaarden te wijzigen, een korting te verkrijgen of een schadevergoeding te eisen.

Hij kan de bestelling om die reden ook niet annuleren.


5. Overmacht

Worden beschouwd als gevallen van overmacht (deze lijst is niet volledig): verstoringen van onze onderneming, ziekte bij het personeel, gebrekkige leveringen door onze leveranciers, problemen met het transport, stakingen, lock-outs, oproer, oorlog, overstromingen enz.


In geval van overmacht zullen wij het recht hebben om de overeenkomst op om het even welk moment geheel of gedeeltelijk te annuleren en we worden ontheven van elke verplichting die daaruit voortvloeit, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding of een of andere vergoeding. Indien de overeenkomst voortduurt, zijn we niet langer gebonden aan de overeengekomen termijnen, zonder dat daarvoor een schadevergoeding wordt toegekend. 

6. Betaling 

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling is de klant verplicht tot contante betaling van de factuur via overschrijving naar een van onze bankrekeningen.


Elke afwijking van onze betaalvoorwaarden moet worden vermeld in onze offertes én op onze facturen. We behouden ons het recht voor om onder rembours te leveren of om een volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling te eisen indien wij dat wenselijk achten. We zullen ontheven worden van al onze leveringsverplichtingen indien de klant zijn betaalverplichtingen niet nakomt,
evenals in geval van insolventie van de klant, faillissement of concordaat: beslag op het vermogen of de inkomsten van de klant. 

7. Wanbetaling

7.1 Voor consumentenklanten in de zin van Boek XIX van het Wetboek van Economisch Recht.

 

In geval van niet-betaling van de factuur, contant of binnen de overeengekomen termijn, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege, na verzending van een eerste (kosteloze) aanmaning en zonder ingebrekestelling, een interest opbrengen tegen de referentierentevoet, vermeerderd met acht procentpunten zoals bedoeld in artikel 5, paragraaf 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en zal het bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding die als volgt berekend wordt;

  • 120 euro als het uitstaande bedrag lager is dan of gelijk is aan 150 euro;
  • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag over het deel tussen €150,01 en €500, indien het uitstaande bedrag tussen 150,01 euro en 500 euro ligt;
  • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag voor het deel boven €500, tot een maximum van 2.000 euro, indien het uitstaande bedrag hoger is dan 500 euro.

 

Eventuele klachten over de levering geven de klant niet het recht om zijn betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten. Elke mogelijkheid voor de klant om aan ons verschuldigde bedragen te verrekenen met door ons verschuldigde bedragen is uitdrukkelijk uitgesloten. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar, zelfs die welke nog niet vervallen zijn.

 

7.2 Voor niet-consumentenklanten in de zin van Boek XIX van het Wetboek van Economisch Recht.

In geval van niet-betaling van de factuur, contant of binnen de overeengekomen termijn, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest opbrengen tegen de referentierentevoet, vermeerderd met acht procentpunten zoals bedoeld in artikel 5, paragraaf 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en zal het bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van tien procent met een minimum van 100 euro.

Eventuele klachten over de levering geven de klant niet het recht om zijn betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Elke mogelijkheid voor de klant om aan ons verschuldigde bedragen te verrekenen met door ons verschuldigde bedragen is uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien een factuur niet op de vervaldatum wordt betaald, worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar, zelfs die welke nog niet vervallen zijn.

8. Waarborgen

Wanneer wij dit nodig achten, kunnen we te allen tijde van de klant persoonlijke of zakelijke waarborgen eisen die de correcte nakoming van zijn verplichtingen garanderen. De overhandiging van een promesse of een effect vormt geen afwijking van onderhavige voorwaarden en geeft geen aanleiding tot schuldvernieuwing.

9. Klachten

De aanvaarding en ontvangst van onze goederen worden beschouwd als plaatsgevonden in onze winkels. De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de klant: we kunnen dus geen klachten aanvaarden voor zichtbare gebreken of afwijkende afmetingen.

 

We waarborgen enkel de vervanging van een goed dat aangetast is door een verborgen gebrek, met uitsluiting van elke vorm van schadevergoeding en mits de klacht binnen acht dagen na de levering werd ingediend via aangetekend schrijven of via fax en wij kunnen nagaan dat de klacht gegrond is. We kunnen niet verplicht worden tot waarborgen die verder gaan dan wat de leveranciers ons toekennen. Onze aansprakelijkheid kan niet ingeroepen worden in geval van winstderving, schade aan machines, gebouwen, algemene goederen van welke aard dan ook of personen.

 

De informatie met betrekking tot het draagvermogen, de belasting, de afmetingen, de weerstand, de chemische eigenschappen en andere vermeldingen zijn gebaseerd op cijfers en rapporten die ons te goeder trouw werden overgemaakt door de fabrieken, laboratoria of onderzoeksafdelingen. We aanvaarden in dit verband dus geen enkele aansprakelijkheid.

 

Op dezelfde manier moet elke klacht met betrekking tot onze facturen ons binnen de acht dagen na ontvangst van het document via aangetekend schrijven of via fax bereiken. Elke factuur wordt geacht door de klant te zijn ontvangen op de dag na de verzending ervan. Na deze termijn van acht dagen zullen leveringen, prestaties en facturen als aanvaard worden beschouwd.

10. Niet-respecteren van de overeenkomst

Als de klant de voorwaarden van de overeenkomst niet nakomt, kunnen we de onmiddellijke ontbinding daarvan eisen, op voorwaarde dat een voorafgaande ingebrekestelling werd verzonden en dat daar na acht dagen nog steeds geen reactie op is gekomen. Met name in geval van niet-levering door de klant van de door ons te transformeren of te verpakken producten, zal de klant van rechtswege een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 50% van de prijs van de geplande prestaties. Op dat forfaitaire bedrag wordt een intrest berekend volgens hetzelfde percentage als de onbetaalde facturen, vanaf de datum van ingebrekestelling.

11. Bevoegdheid

In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Nijvel bevoegd.

Elke uitvoering, ongeacht de plaats van die uitvoering, vormt geen afwijking op deze toekenning.

 

Geïnteresseerd in onze diensten?

Onze diensten kunnen worden aangepast aan uw behoeften. Contacteer ons voor meer informatie.

Plan een gesprek